Dokumentacja medyczna - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści
Inne > Dokumentacja

PODSTAWA PRAWNA
*** ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA ***2016-04-27
Ustawa z dnia 13 kwietnia  2016 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w  ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

2016-04-11
Rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,  szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich  przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze  środków publicznych

2016-02-17
Obwieszczenie Ministra  Zdrowia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego  tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych  informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu  rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom  zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

2016-02-16
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2016-01-08
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

2015-12-08
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015  r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz  sposobu jej przetwarzania
   
2015-11-27
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw


2015-10-21
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października  2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych  informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu  rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom  zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

2015-08-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji  medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

2015-05-20
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji  gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu  rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom  zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
   

2015-05-11      

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o systemie informacji w ochronie zdrowia


2014-12-31

Dz.U. 2014 poz. 1986

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


2014-12-19

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów


2014-12-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego


2014-08-28

 
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw


2014-07-29
Dz.U. 2014 poz. 998
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia


2014-07-24
Dz.U. 2014 poz. 968
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

2014-06-24
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra zdrowia.

2014-06-14
Dz.U. 2014 poz. 779
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej


2014-02-07
Dz.U. 2014 poz. 177
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


2013-08-14
Dz.U. 2013 poz. 1001
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

2013-08-14
Dz.U. 2013 poz. 999
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia

2013-07-29

Dz.U. 2013 poz. 853
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń


2013-07-03
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 770
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

2013-06-24

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 721
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji

2013-06-06
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 671
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

2013-04-25
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych

z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego

2013-04-24
Dz.U. 2013 poz. 502
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej


2013-04-23
Dz.U. 2013 poz. 489
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


2013-04-19
Dz.U. 2013 poz. 473
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej


2013-04-16
Dz.U. 2013 poz. 463
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

2013-04-09
Dz.U. 2013 poz. 436
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej


2013-06-27
Dz.U. 2012 poz. 727
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


2012-12-29
Dz.U. 2012 poz. 1531
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


2012-12-28
Dz.U. 2012 poz. 1507
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


2012-12-28   eWUŚ
Dz.U. 2012 poz. 1505
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu u terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach


2012-12-28    eWUŚ
Dz.U. 2012 poz. 1500
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej


2012-05-28
Dz.U. 2012 poz. 594
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania


2012-05-24
Dz.U. 2012 poz. 583
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


2012-02-13
Dz.U. 2012 poz. 159
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


2011-06-02
Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia


2010-12-29

Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania


2006-12-21
Dziennik Ustaw 2006 r. nr 247, poz. 1819
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej

w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania


Tematy powiązane:
1.

*** OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTEJ W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ***

2.

Kontrola podmiotów prowadzących bazy dane w zakresie ochrony zdrowia
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1458
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia

Wróć do spisu treści