Aktualności - PROBIT Koszalin, KAMSOFT - apteki, przychodnie, gabinety, sanatoria - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści

PROBIT - AKTUALNOŚCI

30-09-2020
Czy faktury dla osób prywatnych z wystawionym paragonem fiskalnym
należy wykazać JPK_VAT?

Odpowiedź ze strony podatki.gov.pl:

21. W jaki sposób ujmować fakturę wystawioną do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej)? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”?
Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.
Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.


Czy faktury z wystawionym paragonem fiskalnym
dla podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług  
należy wykazać JPK_VAT?

Odpowiedź ze strony podatki.gov.pl:

6. W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.

źródło: podatki.gov.pl

28-09-2020
ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020

Kody GTU - Pytania i odpowiedzi....

Czy program KS-AOW jest przystosowany do zmian od 1 października 2020?

Tak. Wprowadzenie kodów GTU i inny procedur jest możliwe od 1 lipca 2020.

Kiedy stosujemy kod GTU_09 ?

GTU_09 -Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
Jak dodać oznaczenie GTU i inne kody transakcji w systemie KS-AOW ?

Kody są powiązane z nagłówkiem faktury sprzedaży - [ F7 ] Oznaczenie JPK

Zaznaczamy kod GTU lub inne dodatkowe procedury


Jak ustawić drukowanie kodów GTU na fakturze?

Przepisy prawa wprost nie nakładają obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach. Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży odwzorowanej bezpośrednio w pliku JPK_V7.

Kogo dotyczy oznaczenie TP?

Oznaczenie TP
        
- powiązania   między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa   w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
       


 
Art.  32.  [Skutki związku między nabywcą a dostawcą lub usługodawcą]
 
1.  W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:
 
………………………………

 
2.  Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:
 
1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 
2) wynikające ze stosunku pracy;
 
3) wynikające z tytułu przysposobienia.
 
..............................

 
 
Art. 23m. - [Definicje legalne] - Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 
4) podmiotach powiązanych - oznacza to:
 
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 
– ten sam inny podmiot lub
 
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 
d) podatnika i jego zagraniczny zakład;
 
5) powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 
 

Art. 11a. - [Definicje legalne] - Podatek dochodowy od osób prawnych.
 
4) podmiotach powiązanych - oznacza to:
 
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:
 
– ten sam inny podmiot lub
 
– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 
c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;
 
5) powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy


29-06-2020
1 LIPCA 2020 r. obowiązuje nowa tzw. „matryca VAT”
( Dz.U.2019 poz. 1751), zostaje zastąpiona klasyfikacja PKWiU na CN (nomenklatura scalona)
dla towarów, a usługi będą klasyfikowane według PKWiU z 2015r.
W aptekach dotyczy to głównie żywności dla niemowląt i
małych dzieci, a także smoczki, pieluszki, które będą objęte stawką 5% (obecnie 8%), podobnie
jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Pragniemy przypomnieć, że część producentów nie przekazała wymaganych informacji dotyczących produktów zarejestrowanych w Bazie KS-BLOZ i w konsekwencji w tym dniu nie ma możliwości jednoznacznego przypisania tych parametrów, w szczególności stawki VAT.

Dla tych wszystkich pozycji każdy użytkownik będzie musiał określić, według swojej wiedzy, stawkę VAT. Niezależnie od ilości informacji niemożliwych do określenia na 1.07.2020 roku, użytkownik będzie zobowiązany zweryfikować albo samodzielnie określić stawkę VAT dla wszystkich produktów.


07-04-2020
RECEPTA FARMACEUTYCZNA

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191)

8) w art. 96:
       a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu
      może wystawić receptę dla osoby,  o której mowa w art. 95b ust. 3,
      albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta,
      do których stosuje się następujące zasady:

      1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:
              a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa
                  w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
              b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
              c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy
                 z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – w przypadku recepty farmaceutycznej;

      2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem
          produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe,
          o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

      3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b,
          oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

       4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%,
            z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;

       5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu;

       6) przepisy art. 96a ust. 4–5 stosuje się odpowiednio.”,
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 95b ust. 3 - PRAWO FARMACEUTUCZNE
3. Recepta dla:
   1)  osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore
   2)  małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych
       lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa
       między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej,
       zwana dalej receptą pro familiae – jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-04-2020

Asystent Reglamentacji

W związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi od 2 kwietnia 2020 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Arechin w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni albo w ilości nie więcej niż 2 opakowań produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 30 tabletek na 30 dni, albo w ilości 1 opakowania produktu leczniczego Plaquenil w opakowaniu 60 tabletek na 30 dni.

Aby ułatwić Państwu realizację obowiązków wynikających z tego Obwieszczenia, KAMSOFT przygotował nową funkcjonalności „Asystent Reglamentacji”, która dostępna jest dla wszystkich użytkowników wprost z systemu KS-AOW z poziomu modułu APW11 w trakcie realizacji recept i sprzedaży produktów leczniczych, objętych reglamentacją (obecnie są to produkty z grupy Chlorochin).


03-04-2019
ZSMOPL
2018-12-31
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

Załącznik PDF                          Załącznik XLSX

Uwaga - zmiany od 1 stycznia 2019 !

Prosimy o wykonanie archiwizacji bazy danych systemu KS-AOW
oraz wydrukowanie listy towarów w cenach zakupu netto (wydruki remanentowe).

Zmiana kwoty odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy: 11,30 zł, program powinien w
sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku

Od 01.01.2019 otaksowanie recepty polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji
Recepty dla każdej pozycji na recepcie. Dokument realizacji recepty tworzony jest w
trakcie realizacji recepty a wysyłany do SIM w momencie fiskalizacji.

DRR dotyczy wszystkich recept zarówno refundowanych jak i pełnopłatnych.
Od tej reguły występują wyjątki i tak recepty: weterynaryjne i zapotrzebowania nie są wysyłane do
SIM a ich realizacja odbywa się na zasadach dotychczasowych.
PESEL pacjenta lub opiekuna lub w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu
wymagany będzie dla wszystkich recept w tym pełnopłatnych.

Wróć do spisu treści