Aktualności rok 2016, 2017 - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści
Archiwum
Hosting

PROBIT - AKTUALNOŚCI

2017-12-29
KAMSOFT - INFORMACJA DLA APTEK

2017-12-27
I.  Zmiany od 1 stycznia 2018

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2018
(DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.129)

Załącznik Excel                                Załącznik PDF


oraz
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
dla których ustalono urzędową cenę zbytu"
Obwieszczenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

____________________________________________________________________

II. TOREBKI REKLAMOWE
Opłata recyklingowa

USTAWA z dnia 12 października 2017 r.
o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2017 r
w sprawie stawki opłaty recyklingowej


Opłata recyklingowa
Art. 40a.
1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
Art. 40b.
1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej.
Art. 40c.
Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

określa stawkę opłaty recyklingowej
Stawka opłaty recyklingowej  wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego

20 groszy jest wartością netto + koszt torby netto + 23% VAT
(min. 0,25 zł)

W systemie trzeba utworzyć nową kartę towaru z danymi torby na zakupy
i od 1 stycznia 2018 należy je sprzedawać pacjentom.__________________________________________________________________________________
III. ZMIANA STAWEK VAT 8% -> 23%

Informacja z firmy KAMSOFT z dnia 21 grudnia 2017
(...)
W szczególności zmiany obejmują: wyroby higieniczne, wyroby farmaceutyczne, w tym strzykawki, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej, a także o cysteinę, cystynę i ich pochodne.

Zmiana stawki podatku VAT nie będzie jednak dotyczyć tych produktów, które są wyrobami medycznymi,
w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Zmiany polegają na objęciu podstawową stawką podatku (23%) niektórych produktów, związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które dotąd objęte były stawką obniżoną (8%).

Szczegółowa treść ww. projektu ustawy znajduje się tutaj:

Przybliżone szacowania specjalistów KAMSOFT S.A. wskazują, że zmiana stawek VAT może dotyczyć ok. 4 000 produktów, co w świetle 7-dniowego vacatio legis dla ustawy, czyni cały proces bardzo napięty czasowo.

Aktualnie, na godzinę publikacji niniejszego komunikatu, nie są udostępnione żadne oficjalne i ogólnodostępne rejestry ani wykazy, które umożliwiałyby weryfikację, czy dany produkt jest wyrobem medycznym.

W konsekwencji aktualnego stanu faktycznego, KAMSOFT S.A. nie ma możliwości technicznych dla zidentyfikowania zmienionych stawek VAT.

Przedstawione fakty wskazują na to, że KAMSOFT S.A., jako producent bazy KS-BLOZ, nie ma odpowiednich możliwości technicznych ani formalnoprawnych, dla zaktualizowania stawek podatku VAT, na dzień wejścia w życie ww. ustawy. Określony w bazie KS-BLOZ typ produktu („wyrób medyczny” itp.) nie może stanowić kryterium dla określenia właściwej stawki VAT.

Z uwagi na powyższe KAMSOFT S.A. informuje Państwa o czasowym nieprezentowaniu w bazie KS BLOZ domyślnej (rekomendowanej) stawki podatku VAT dla wybranej grupy produktów, do czasu pozyskania wiarygodnej informacji.
(...)
Wszelkie  informacje techniczne dla aptek, niezbędne do wprowadzenia zmian, będę  udostępnione w instrukcji stanowiskowej  systemu KS-APTEKA, w celu  możliwie bezkonfliktowego przeprowadzenia Państwa przez proces  dostosowania aptek do zmienionych przepisów.

Z uwagi na  przewidywaną dynamikę zdarzeń i w celu informowania Państwa na bieżąco,  planujemy wysyłanie do aptek komunikatów od dnia dzisiejszego do dnia  31.12.2017 r.
(...)


__________________________________________________________________________________
IV. Projekt USTAWY z dnia 18 września 2018
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

na dzień 28 grudnia 2017 jest na etapie opiniowania

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia, więc nie ma możliwości,
aby obowiązywała od 1 stycznia 2018.

Istotna planowana zmiana (paragony z NIP'em):

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 106b dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej."


Czytaj:

2017-12-21
Komunikat w sprawie
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
(ZSMOPL)

 1. Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących oraz liczne apele podmiotów uczestniczących w obrocie produktami leczniczymi w przedmiocie przekazywania danych i informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) mające na celu zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz zawieszenie przepisów dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 127c, związanych z naruszeniem tych przepisów.
 2. Dodatkowo zgodnie z projektowanymi zmianami do dnia 30 września 2018 r.  nie będą wszczynane postępowania w związku z naruszeniem art. 127c w  zakresie niedopełnienia obowiązków zawartych w art. 36z ust. 2, art. 78  ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo  farmaceutyczne, a ewentualnie wszczęte postępowania będą umarzane.  Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od  nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót  produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z  nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu  Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jednocześnie projekt  zakłada wydłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r., okresu obowiązywania  dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw  zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie,  informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych,  przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii.

2017-11-20DLA FARMACEUTY - ZSMOPL

W dziale DO POBRANIA -> DLA FARMACEUTY
dodano instrukcję założenia profilu zaufanego
2017-08-30

Pierwsze apteki tracą koncesje. Zmiany odczuli też dystrybutorzy leków.

2017-08-30
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.87)

Załącznik PDF                                Załącznik XLSX

2017-06-29
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.71)

Załącznik PDF                         Załącznik XLSX


2017-05-31

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 maja 2017
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia2017-05-31KOMUNIKAT W SPRAWIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)
z dnia 30 maja 2017
(....)
Dodatkowo, zgodnie z projektowanymi zmianami, w 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza. Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Projekt zmian zakłada również wydłużenie do dnia 31 grudnia 2017 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii (art. 6-9 ustawy zmienianej).

źródło: CSIOZ
2017-04-27
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.51)

Załącznik PDF                          Załącznik XLS

2017-03-15

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Opublikowany format dotyczy istniejącego już formatu 2.3, który jest aktualnie używany.
Obwieszczenie nie wnosi nic nowego w sprawie oczekiwanych zmian dotyczących receptury.

2017-03-10

9 marca br. w Sejmie RP odbyła się dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1222).


Debatę zakończyło głosowanie podczas którego Posłowie
odrzucili sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji ds. Deregulacji rekomendujące odrzucenie projektu.

Tym samym projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w tej Komisji.

2017-03-10DALSZE LOSY PROJEKTU
Dotyczy: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie informacji gromadzonych przez apteki
oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi projektu rozporządzenia MZ, który miał obowiązywać od 1 marca 2017 roku, udostępniamy link do Rządowego Centrum Legislacji.

Rządowy Proces Legislacyjny - link do projektu
2017-02-28

01-03-2017

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17)

Załącznik PDF                           Załącznik XLS


2017-02-27
01-03-2017
Pakiet zmian w systemie KS-AOW
związany z projektem zmian rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia


2016-12-29

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 28 grudnia 2016 r.
(Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 133)

Załącznik PDF A i D                    Załącznik XLS


2016-12-29KOMUNIKAT Z 2016-12-29
Ministerstwo Zdrowia
Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania
Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)


(...)
5. Mając na uwadze zdiagnozowane w trakcie pilotażu problemy podmiotów raportujących w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 788 oraz z 2016 r. poz. 960) poprzez zawieszenie obowiązywania w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., przepisów art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 127c

6. Dodatkowo zgodnie z projektowanymi zmianami do dnia 30 czerwca 2017 r. nie wszczyna się postępowań w związku z naruszeniem art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.), a ewentualnie wszczęte umarza. Powyższe zmiany po ich wejściu w życie pozwolą na odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jednocześnie projekt zakłada wydłużenie do dnia 30 czerwca 2017 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii (art. 6-9 ustawy zmienianej).
(...)

CAŁY DOKUMENT PDF

2016-12-28
Aktualny stan wiedzy związany z nowym 2017 rokiem w aptekach:

 1. Do poprawnej pracy w nowym roku i możliwości wykorzystania modułu cenowo – limitowego bazy KS-BLOZ wymagana jest wersja systemu KS-AOW 2017. Prosimy o zwrócenie na to uwagi w aptekach nieposiadających jeszcze subskrypcji na 2017 rok.
 2. Od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają wykazy leków refundowanych. Zmiana ta jest typowa dla publikowanych obwieszczeń lekowych MZ.
 3. Zmianie od 1 stycznia 2017 ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 10 zł. System KS-AOW powinien w sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku, prosimy jednak o upewnienie się, że zmiana taka nastąpiła w opcji znajdującej się w module APW41 Administrator -> Opcje modułów -> APW11 Sprzedaż -> 6. Receptura -> 5. Opcje ogólne -> 1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy
 4. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie następujące przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne znowelizowanej w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 788): obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczym
 5. Na chwilę obecną jeszcze jako projekt widnieje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017.
  Określa ono następujące maksymalne dopuszczalne poziomy substancji psychoaktywnej zawartej w produktach leczniczych wydawanych bez recepty w ramach jednej transakcji:
  Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) – 720 mg
  Codeinum (kodeina) – 240 mg
  Dextromethorphanum (dekstrometorfan) – 360 mg
 6. Do prac w komisjach skierowany został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
  Najważniejsze zmiany wprowadzane tą ustawą dotyczą wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Szczegóły można przeczytać w samym projekcie ustawy pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126
 7. Od 1 stycznia ulegają zmianie zasady rozliczeń gotówkowych pomiędzy apteką i hurtownią. Transakcje na kwotę powyżej 15 tyś. zł (brutto), powinny być rozliczane tylko za pośrednictwem banku czyli przelewem bankowym. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. art. 22 oraz art. 24p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, iż faktury zapłacone gotówką z naruszeniem w/w przepisów nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 8. Zamknięcie roku od strony księgowej nie powinno się różnić od lat ubiegłych. Stawki podatku VAT nie ulegają zmianie. Prosimy pamiętać przy tworzeniu zestawień i wydruków wykorzystywanych przy zamknięciu roku o likwidacji zaległych pozycji w kolejkach, rezerwacjach buforach dokumentów zakupowych i buforach zmian.
 9. Przypominamy również o wykonaniu pełnego archiwum bazy na koniec roku.

Informacja dodatkowa:
*************************
Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
 • Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 - Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.
 • Dz.U. 2016 poz. 1456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł.

*************************
Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie następujące przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne znowelizowanej w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 788):
art. 1 pkt 1 lit. b i c,
art. 1 pkt 2 w zakresie art. 36z ust. 2,
art. 1 pkt 5 w zakresie art. 72a ust. 4,
art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie, w zakresie art. 78 ust. 1 pkt 6a oraz lit. b,
art. 1 pkt 7 w zakresie art. 78a ust. 8,
art. 1 pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b,
art. 1. Pkt 20 lit. b w zakresie art. 115 ust. 1 pkt 10

Z wyżej wymienionych punktów najistotniejsze w kontekście pracy aptek jest art. 1 pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b, który brzmi:
„Art. 95 1b Apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej: 1) produktów leczniczych, 2) produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4, 3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 4) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2”

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2017 roku apteki są zobowiązane do przekazywania informacji o obrocie produktami leczniczymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Produktami Leczniczymi z interwałem jednodniowym,

oraz art. 95a ust. 1a ustawy Prawo farmaceutyczne, który brzmi:
„Art. 95a. 1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:
1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,
2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.”

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2017 roku zgłoszenia, o których mowa w artykule wysyłane dotychczas do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mają być przesyłane do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

W systemie KS-AOW’2017 w głównym oknie programu, w menu O systemie udostępniono szczegółową instrukcję na temat powyższych przepisów (Instrukcja podłączenia systemu KS-AOW do ZSMOPL).

*************************

Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Art. 8 tej ustawy brzmi:
„1. Produkt leczniczy, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekraczający określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, maksymalny poziom zawartości substancji o działaniu psychoaktywnym, wprowadzony do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r., jest wydawany z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w ilości do jednego opakowania danego produktu w ramach jednorazowej sprzedaży.
2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach jednorazowej sprzedaży wydaje się z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nie więcej niż jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierającego w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadającego kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.
3. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.”.

Zgodnie z powyższym produkty wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2017r. mogą być wydawane w ilości do jednego opakowania danego produktu, natomiast te wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2017 roku wydawane są do maksymalnej ilości substancji psychoaktywnej zgodnie z rozporządzeniem.
2016-12-23
Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

PROBIT SP.C.2016-12-15Druk nr 1126
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

7 grudnia 2016 - wpłynał do Sejmu

12 grudnia 2016 - Skierowano do I czytania w komisjach
do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji,  z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia
2016-10-31
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r.

Obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r.

Załącznik A i D  - PDF                                                               Załącznik XLS

2016-10-22
Prawo farmaceutyczne : poselski projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego z dnia 20.10.2016
2016-10-21
Adres IP zarejestrowany przez podmiot prowadzący witrynę internetową stanowi wobec tego podmiotu dane osobowe – orzekł w środę Trybunał Sprawiedliwości UE.

Informacje umożliwiające pośrednią identyfikację użytkownika stanowią jego dane osobowe – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE zwrócił uwagę, że danymi osobowymi jest każda informacja pozwalająca choćby na pośrednią identyfikację przy pomocy osoby trzeciej. Służby federalne mogą zaś żądać od dostawcy dostępu do internetu danych umożliwiających namierzenie nawet osoby używającej zmiennego IP. Dla nich są to więc dane osobowe.

źródło: http://www.rp.pl/
2016-08-24LEKI DLA SENIORA 75+

Na receptach wystawianych dla pacjentów w polu kod uprawnień dodatkowych powinien być wpisany
symbol „S”.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 62 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym od dnia 1 września 2016 r., wprowadzony zostanie obowiązek wpisania dwóch kodów uprawnień dodatkowych w przypadku zbiegu uprawnienia „S” z innym uprawnieniem dodatkowym.

W polu odpłatność powinien być poziom odpłatności z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (R/30%/50%).

Uprawnienie do bezpłatnych leków przysługuje świadczeniobiorcy najwcześniej od dnia jego 75 urodzin.

Farmaceuta, w przypadku gdy otrzyma do realizacji receptę oznaczoną w polu kod uprawnień dodatkowych symbolem „S”, wydaje przepisane na niej leki w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym:
1) leki przepisane jako refundowane, a znajdujące się w wykazie bezpłatnych leków, wydawane są bezpłatnie;
2) w przypadku sytuacji zbiegu uprawnień dodatkowych leki wydawane są w najkorzystniejszym wariancie finansowym.

KTO MOŻE WYSTAWIĆ RECEPTĘ DLA SENIORA

Recepty na bezpłatne leki, zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach, będą mogły być wystawiane uprawnionym seniorom przez:
1) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej;
2) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) lekarzy wypisujących recepty pro auctore i pro familiae.

Uprawnienie do wystawiania recept nie będzie natomiast przysługiwać m.in.:
1) lekarzom posiadającym status lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawiającym recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2) lekarzom zatrudnionym lub wykonującym zawód u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawa opieka zdrowotna, którzy nie posiadają statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach. Recept na bezpłatne leki nie będą mogli więc wystawiać np. lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność świadczeniodawcy lub lekarze innych specjalizacji, niż wymienione w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach, również zatrudnieni u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
3) lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej wystawiającym recepty pacjentom nieprzypisanym do ich „listy aktywnej”/„listy aktywnej” świadczeniodawcy, u którego są zatrudnieni lub wykonują zawód (chodzi tutaj o sytuacje udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku np. z wyjazdem pacjenta do rodziny i koniecznością zaordynowania leków).

Dokumenty:
2016-07-15
KTO MA LEK
Usługa Leki on-line –  instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka 2016


2016-06-29
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r.

Załącznik A - PDF                                                                Załącznik XLS

2016-06-12
Od dnia 12 czerwca, zmieniają się zasady wydawania zamienników leków w aptekach.

Można wydawać lek o cenie równej lub wyższej niż cena leku  zapisanego na recepcie.

Dodatkowo jest też możliwość wydawania leku w opakowaniach do 10% większych
lub  do 10% mniejszych od przepisanej wielkości na recepcie.
Czyli np. opakowanie po 28 dawek można zamienić na 30.


Art. 43a.

1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

w art. 44:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1,
którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie.

2b. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją może na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, wydać lek nieobjęty refundacją, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, za 100% odpłatnością.

2c. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną – o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na recepcie.

2d. Przepisy ust. 2–2c nie dotyczą sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni wpis
w recepcie – w przypadku recepty w postaci elektronicznej, lub adnotację na druku recepty – w przypadku recepty w postaci papierowej, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.”,


Sposób wydawania leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.
Art. 44a.
1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy, który ukończył 75. rok życia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, oprócz obowiązków wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, objętego wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz ma obowiązek na żądanie wydać ten lek.

Uwaga!
Pierwszy wykaz uwzględniający leki bezpłatne dla pacjentów
po 75 roku życia ma zostać opublikowany po 1 września 2016r.  

2016-04-26
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 48)

Załącznik A - PDF                                                                 Załącznik XLS


2016-02-25
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz .27)

Załącznik A - PDF                                                                  Załącznik XLS


2016-02-24
 
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Rozszerzenie cyfry szóstej o nowe znaczniki, tj. znacznik "1", "2", "3", "4", "5", lub "6", pozwoli monitorować odrębnie pobieranie numerów recept przez poszczególne grupy zawodowe, tj. lekarzy/pielęgniarki/położne ubezpieczenia zdrowotnego, dla których numery recept będą pobierać świadczeniodawcy, u których osoby te wykonują zawód medyczny oraz odrębnie przez lekarzy, pielęgniarki i położne, które indywidualnie występują do Funduszu o nadanie numerów identyfikujących recepty. Wyszczególnienie znaczników:
-"1" – dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego;
-"2" – dotyczy pielęgniarek ubezpieczenia zdrowotnego;
-"3" - dotyczy położnych ubezpieczenia zdrowotnego;
-"4" – dotyczy lekarzy indywidualnie pobierających numery recept;
-"5" – dotyczy pielęgniarki indywidualnie pobierających numery recept;
-"6" - dotyczy położnych indywidualnie pobierających numery recept.


2016-01-25


Nie wykorzystaliśmy setek milionów złotych, które  Bruksela zaoferowała nam na cyfryzację kraju. Drugie tyle być może  będziemy musieli zwrócić. Na e-recepty, e-dowód czy e-kontakt z fiskusem  przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat. Tak poprzedni rząd przeniósł  Polskę w epokę cyfrową - pisze Artur Grabek w nowym numerze tygodnika  "Wprost".

(...)
Platforma P1 została wyceniona na ok. 712 mln zł. 600 mln zł wydatków  miały pokryć środki unijne. Do tej pory Unia przelała 400 mln zł, a to  oznacza, że teraz, aby dokończyć projekt, brakującą kwotę, czyli 200 mln  zł, będzie trzeba znaleźć w krajowym budżecie. I to nie jest koniec  złych wiadomości dla ministra finansów. Z nieoficjalnych informacji  wynika, że z przekazanych 400 mln zł zakwestionowane zostały wydatki na  100 mln zł. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to także tę kwotę  trzeba będzie pokryć z budżetu. Nie mamy wyjścia, bo jeżeli projekt nie  zostanie dokończony w dodatkowym terminie, będziemy zobowiązani Brukseli  zwrócić całą dotację, jaką przekazała na ten cel.
(...)
Milena Kruszewska, rzeczniczka MZ, twierdzi, że P1 ma ruszyć do 2020 r.,  czyli sześć lat po terminie. Pod koniec listopada resort zdrowia  rozwiązał umowy z dotychczasowymi wykonawcami i w tym roku planuje  ogłosić konkurs na nowego.
(...)

2016-01-16

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie recept lekarskich
2016-01-05
 
z dnia 29 grudnia 2015 r.
 
w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

W zarządzeniu czytamy:
§ 1. Ustala się  następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę  nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry  piątej do dwudziestej, z których:
 
1) cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";         
2) cyfra szósta - przyjmuje wartość "0", "1", "2" lub "9";  
3) cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";     
4) cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";       
5) cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w  ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmianie ulega tylko cyfra 6 kodu recepty.
Następuje rozszerzenie cyfry szóstej kodu recepty o dwa nowe znaczniki:
"1" w przypadku kodu recepty pielęgniarki
"2" w przypadku kodu recepty położną
2016-01-05

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadziła dodatkowo:

 • numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, oraz
 • kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego,

informuję, że dane te mogą być umieszczane na receptach w sposób fakultatywny do czasu  wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217, z późn. zm.).  

Odnosząc się do powyższego, do tego czasu obowiązują recepty z zakresem danych wystawiane na postawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Jednocześnie informuję, że recepty wystawione przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) znowelizowanej ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia niektórych innych ustaw (w tym „pro auctore” i „pro familiae”), nie posiadające numeru identyfikującego określonego w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia spożywczego, wyroby medyczne, są wystawiane z mocy niniejszej ustawy, w trybie w niej  określonym.

Natomiast osoby uprawnione, posiadające umowy upoważniające, które na mocy art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r., wystawiają recepty, zawierające numer tych umów w trybie określonym w powyższych rozporządzaniach.

Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Łanda
Wróć do spisu treści