Rok2018 - PROBIT - oprogramowanie dla farmacji, medycyny i sanatorium

PROBIT Sp.C.
Rok założenia 1995
profesjonalizm, wiedza i doświadczenie
Przejdź do treści
Archiwum

PROBIT - ARCHIWUM 2018

2018-12-31
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

Załącznik PDF                          Załącznik XLSX

INSTRUKCJA KS-AOW 2019-01-01

INSTRUKCJA KAMSOFT e-recepta - REALIZACJA RECEPTY (strona 9-27)

Instrukcja KAMSOFT e-recepta - całość


Uwaga - zmiany od 1 stycznia 2019 !

Prosimy o wykonanie archiwizacji bazy danych systemu KS-AOW
oraz wydrukowanie listy towarów w cenach zakupu netto (wydruki remanentowe).

Zmiana kwoty odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy: 11,30 zł, program powinien w
sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku

Od 01.01.2019 otaksowanie recepty polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji
Recepty dla każdej pozycji na recepcie. Dokument realizacji recepty tworzony jest w
trakcie realizacji recepty a wysyłany do SIM w momencie fiskalizacji.

DRR dotyczy wszystkich recept zarówno refundowanych jak i pełnopłatnych.
Od tej reguły występują wyjątki i tak recepty: weterynaryjne i zapotrzebowania nie są wysyłane do
SIM a ich realizacja odbywa się na zasadach dotychczasowych.
PESEL pacjenta lub opiekuna lub w przypadku braku numeru PESEL numer paszportu
wymagany będzie dla wszystkich recept w tym pełnopłatnych.

2018-11-30
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2018 r.

Załącznik PDF                           Załącznik XLSX

INSTRUKCJA KS-AOW 2018-11-01
2018-10-01
!!!  W związku z ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia -Art. 56 4a  !!!

Apteki są obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się do tego systemu,
nie później niż do dnia 31 grudnia2018 r.

!!! UWAGA!!!
Od 01.01.2019 obowiązkowe jest generowanie elektronicznych dokumentów
tzw. Dokument Realizacj Recepty
do systemu P1 zamiast dotychczasowej taksacji papierowej.
!!! Dotyczyć to będzie również recept papierowych !!! nie tylko e-Recept.

W związku powyższym w każdej aptece muszą być spełnione poniższe
minimalne wymagania dotyczące systemu IT :
• System operacyjny – przynajmniej Windows 7 (Windows XP nie jest już obsługiwany przez Microsoft i nie pozwala na obsługę certyfikatów TLS i WSS, potrzebnych do „taksacji elektronicznej” – generowania DRR)
Każdy kierownik apteki musi posiadać profil zaufany, potrzebny do wysłania wniosku o dostęp do systemu P1
• Jeśli farmaceuta wystawia recepty farmaceutyczne wówczas wymagany jest certyfikat z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pierwsze kroki:

W wyniku powyższych operacji otrzymujemy 5 certyfikatów i dodatkowe dane identyfikacyjne apteki, które będą używane przez oprogramowanie apteczne.
2018-08-30
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 września 2018 r.

Załącznik PDF                            Załącznik XLSX

INSTRUKCJA KS-AOW 2018-09-01

2018-06-30
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2018 r.
(D. Urz. M. Z. z dnia 29.06.2018, poz. 51)

Załącznik PDF                             Załącznik XLSX

INSTRUKCJA KS-AOW 2018-07-01
2018-04-29
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na 1 maja 2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.32)

Załącznik PDF                              Załącznik XLSX

INSTRUKCJA KS-AOW 2018-05-01

2018-02-28
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.13)

Załącznik PDF                               Załącznik XLSX

INSTRUKCJA KS-AOW 2018-03-01
2018-01-17

19.01.2018 - INSTRUKCJA WPROWADZENIA ZMIAN W KS-AOW

W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 86).

Ustawa wchodzi w życie 19.01.2018. Ten akt prawny jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w efekcie wprowadza zmianę stawek VAT, dla niektórych produktów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w Załączniku Nr 3 do tej ustawy, ze stawki 8% na stawkę 23%. W szczególności zmiany obejmują: wyroby higieniczne, wyroby farmaceutyczne, w tym strzykawki, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej, a także zawierające w swym składzie cysteinę, cystynę i ich pochodne.

Zmiana stawki podatku VAT nie będzie jednak dotyczyć tych produktów, które są wyrobami medycznymi, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Zmiany polegają na objęciu podstawową stawką podatku (23%) niektórych produktów, związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które dotąd objęte były stawką obniżoną (8%).

Przybliżone szacowania specjalistów KAMSOFT S.A. wskazują, że zmiana stawek VAT może dotyczyć ok. 1500 produktów, co w świetle 7-dniowego vacatio legis dla ustawy, czyni cały proces bardzo napięty czasowo. Aktualnie, na godzinę publikacji tej instrukcji, nie są udostępnione żadne oficjalne i ogólnodostępne rejestry, ani wykazy, które umożliwiałyby weryfikację, czy dany produkt jest wyrobem medycznym.

W konsekwencji aktualnego stanu faktycznego, KAMSOFT S.A. nie ma możliwości technicznych dla zidentyfikowania zmienionych stawek VAT, z uwagi na niedostępność oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji.

Skutkiem braku dostępu do informacji źródłowej KAMSOFT S.A., jako producent bazy KS-BLOZ, nie ma odpowiednich możliwości technicznych, ani formalnoprawnych, dla zaktualizowania stawek podatku VAT, na dzień wejścia w życie ww. ustawy. Z tego powodu określony w bazie KS-BLOZ typ produktu („wyrób medyczny” itp.) nie może stanowić kryterium dla określenia właściwej stawki VAT.

Z uwagi na powyższe KAMSOFT S.A. informuje Państwa o czasowym nieprezentowaniu w bazie KS-BLOZ domyślnej (rekomendowanej) stawki podatku VAT dla wybranej grupy produktów, do czasu pozyskania wiarygodnej informacji.

Równocześnie chcemy zapewnić, że KAMSOFT S.A. prowadzi intensywne działania i dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie pozyskać wiążące informacje w tym zakresie. Dane o obowiązujących stawkach VAT będą stopniowo wprowadzane do bazy KS-BLOZ i publikowane w standardowym dziennym cyklu aktualizacji.

2018-01-13

Komunikat KAMSOFT wysłany do KS-APTEKA:

UWAGA, BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

Zmiana stawek VAT dla wybranych produktów - informacja w Bazie KS-BLOZ.

W  dniu 11.01.2018 r. po godz. 16-tej została opublikowana „Ustawa o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług” (dalej Ustawa) , która  wchodzi w życie w dniu 19.01.2018 r.

Zgodnie z treścią poprzednio  publikowanych komunikatów, w Parlamencie toczyły się prace legislacyjne  w przedmiocie objęcia podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%  niektórych produktów związanych z ochroną zdrowia, które dotąd objęte  były stawką obniżoną 8%.  

Ustawa z dnia 14.12.2017 r. zmieniająca  ustawę o podatku od towarów i usług, wprowadzająca te zmiany, została  podpisana przez Prezydenta, a w dniu wczorajszym została opublikowana w  Dzienniku Ustaw (Pełna treść ustawy znajduje się tutaj /odesłanie  do tego linku: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/86/). Oznacza to, że  nowe stawki podatku VAT dla wybranych grup produktów będą obowiązywać  od 19.01.2018 r.

Z uwagi na zmiany w przepisach oraz brak  źródłowej informacji o zmianie stawek VAT, KAMSOFT S.A. podjął decyzję o  czasowym nieprezentowaniu w bazie KS-BLOZ domyślnych stawek podatku VAT  dla wybranej grupy produktów. W tym miejscu KAMSOFT S.A. pragnie  powtórnie przypomnieć, że zarówno domyślnie wyświetlane stawek podatku  VAT jak i pozycje PKWiU produktów w bazie BLOZ mają charakter wyłącznie  pomocniczy i rekomendowany.

Firma KAMSOFT S.A. dokłada wszelkich  starań, aby w jak najkrótszym czasie pozyskać wiążące informacje w tym  zakresie. Dane o obowiązujących stawkach VAT będą stopniowo wprowadzane  do bazy KS-BLOZ i publikowane w standardowym cyklu aktualizacji Bazy.

Na początku przyszłego tygodnia opublikowana zostanie nowa wersja bazy KS-BLOZ oraz systemu
KS-APTEKA.  Aby prawidłowo dokonać przeceny konieczne będzie zaktualizowanie  zarówno bazy KS-BLOZ jak i systemu KS-APTEKA. KAMSOFT S.A. podejmuje  wszelkie środki by dostarczone rozwiązanie było optymalne dla  farmaceutów i wymagało od nich minimalnego nakładu pracy.

Dla  przypomnienia zmiany dotyczą m.in. wyrobów higienicznych i  farmaceutycznych z gumy innej niż ebonit (w tym strzykawek, towary  używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej), soczewek  kontaktowych i okularowych nie służących do korekty wzroku.  

Ponadto, obniżona stawka podatku pozostanie aktualna dla smoczków dla niemowląt i dzieci.

Zmiana  stawek podatku VAT nie dotyczy tych produktów, które są wyrobami  medycznymi, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach  medycznych  dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.  

Z uwagi na  charakter wprowadzanych zmian oraz na fakt, że nie istnieją oficjalne i  ogólnodostępne rejestry stanowiące wykazy wyrobów medycznych  dopuszczonych do obrotu w rozumieniu ww. Ustawy, KAMSOFT S.A., jako  producent bazy KS-BLOZ, nie ma żadnych możliwości technicznych ani  formalnoprawnych, aby zapewnić zaktualizowanie stawek podatku VAT na  dzień wejścia w życie tej Ustawy, o czym firma KAMSOFT S.A. informowała  już w poprzednich komunikatach.
Wróć do spisu treści